Kto wystawi Kartę zgonu

Kto wystawi Kartę zgonu?

Pojawiające się problemy z wystawieniem Karty zgonu!!
Polskie przepisy prawne regulujące tę kwestię są trochę archaiczne i w całym kraju występują z tym problemy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11 poz. 62 z 1959 z późn. zm.) – „Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie” (art. 11 cyt. ustawy). Uszczegóławia tę kwestię Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. Nr 39, poz. 202 z 1961) – a zgodnie z § 2 cyt. rozporządzenia obowiązek wystawienia „Karty zgonu” spoczywa na lekarzu, który ostatni w okresie ostatnich 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń leczniczych. W przypadku braku takiego lekarza zgodnie z§ 3 cyt. rozporządzeniaKartę zgonu” wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, albo lekarz zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki…

Źródło:

Opracowanie własne (stan prawny na dzień 2 czerwca 2015 r.)

„Wszelkie prawa zastrzeżone”

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów wyłącznie z podaniem źródła
i umieszczeniem linku do strony: https://informacjepogrzebowe.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.